วิสัยทัศน์การพัฒนา
              พันธกิจ
              นโยบายการพัฒนา
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              แผนพัฒนาสามปี
              ข้อบัญญัติงบประมาณ
              แผนการดำเนินงาน
              แผนแม่บท ICT


              ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
              ฝ่ายงบประมาณ
              ฝ่ายติดตามประเมินผล
        1.หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0017.1/ว22613 ลว.22 พฤษภาคม 2560 
        2. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0017.2/ว302 ลว.19 มกราคม 2560 
        3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
        4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)  
        5. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมระเบียบ กฏหมาย
สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม
[ตั้งแต่ 19 ก.พ.2553]
usb extension cable