วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
              นโยบายการพัฒนา
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              แผนพัฒนา อบจ.
              ข้อบัญญัติงบประมาณ
              แผนการดำเนินงาน
              แผนแม่บท ICT


              ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
              ฝ่ายงบประมาณ
              ฝ่ายติดตามประเมินผล
        1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
        2.หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0017.2/ว 6793 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
        3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 - 2565  
        4. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท /แบบ คกก.มท.01, 03 และ 04  
        5. สามระบบรายงานการชี้เป้าการพัฒนา / แผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนฯ    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะของ อปท.
สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม
[ตั้งแต่ 19 ก.พ.2553]
usb extension cable