รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
+:รายงานการติดตามการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)  Download
+:รายงานการติดตามการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบที่1 และรอบที่ 2)  Download
+:รายงานการติดตามการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)  Download
+:รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1)  Download