ระเบียบ / กฏหมายที่เกียวข้อง
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 Download
: ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 Download
: พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  Download
: พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  Download
: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  Download
: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 Download
: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543  Download
: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  Download
: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 พ.ย.2552)  Download
: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) (23 พ.ย.2552)  Download
: ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ส.ค.2546)  Download
: กฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (15 ก.ย. 2541) Download
หนังสือสั่งการ / แนวทางที่เกี่ยวข้อง
: การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ด่วนที่สุด)ที่ มท 0810.2/ว4413
     (30 ต.ค.56)Download

: แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ของ อปท.Download
: การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการกีฬา    ที่ มท 0808.2/ว 2697 (15 มิ.ย.55) Download
: แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.2/ว 366 (8 ก.พ.55) Download

: แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.2/ว 294 (2 ก.พ.54) Download

: การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.(ด่วนที่สุด) ที่ มท 0808.2/ว74Download