รวมแบบฟอร์มต่างๆ
1: แบบฟอร์มโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  Download
2: แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการพัฒนา ปี 2555 Download
3: แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  Download
4: ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  Download
5: ตารางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 อบจ.ภูเก็ต  Download
6: แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ และแบบสรุปโครงการ(คกก.มท.01 และ 03)  Download

สรุปรายงานผลการติดตามโครงการ
+:รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2557  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2554  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2553  Download