รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
+:รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561  Download
+:รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1)  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2557  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2554  Download
+:รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2553  Downloadรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
2 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
3 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
4 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559