ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  download
  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  download