วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
              นโยบายการพัฒนา
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              แผนพัฒนา อบจ.
              ข้อบัญญัติงบประมาณ
              แผนการดำเนินงาน
              แผนแม่บท ICT


              ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
              ฝ่ายงบประมาณ
              ฝ่ายติดตามประเมินผล
        1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
        2. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เปลี่ยนแปลง) ฉบับ 2 และ(เพิ่มเติม) ฉบับ 3 
        3. สามระบบรายงานการชี้เป้าการพัฒนา / แผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนฯ 
        4. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท /แบบ คกก.มท.01, 03 และ 04  
        5. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0017.2/ว3613 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมระเบียบ กฏหมาย
สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม
[ตั้งแต่ 19 ก.พ.2553]
usb extension cable