วิสัยทัศน์การพัฒนา
              พันธกิจ
              นโยบายการพัฒนา
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              แผนพัฒนาสามปี
              ข้อบัญญัติงบประมาณ
              แผนการดำเนินงาน
              แผนแม่บท ICT


              ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
              ฝ่ายงบประมาณ
              ฝ่ายติดตามประเมินผล
        1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
        2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
        3. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
        4. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท /แบบ คกก.มท.01, 03 และ 04  
        5. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมระเบียบ กฏหมาย
สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม
[ตั้งแต่ 19 ก.พ.2553]
usb extension cable