แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2562) 
ดาวน์โหลดเล่มแผนยุทธศาตร์การพัฒนา   Click !

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2561) 
ดาวน์โหลดเล่มแผนยุทธศาตร์การพัฒนา   Click !

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2560) 
ดาวน์โหลดเล่มแผนยุทธศาตร์การพัฒนา   Click !

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2559)
ส่วนที่ 1: บทนำ   Download

ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัดภูเก็ต   Download

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 4: วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 6: การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล   Download
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2557) 
ส่วนที่ 1: บทนำ   Download

ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัดภูเก็ต   Download

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 4: วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 6: การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล   Download
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2552-2555)
ส่วนที่ 1: บทนำ   Download

ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัดภูเก็ต   Download

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 4: วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   Download

ส่วนที่ 6: การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล   Download